"כי באדם אאמין...." אני מאמין ש. טשרניחובסקי בית הספר הנו סביבת חיים חברתית קהילתית לומדת אשר במרכזה האדם הלומד:התלמיד, המורה, ההורה, אנשי צוות. יחד, מהווים הם את הרקמה האנושית של קהילת בי"ס המקיימת ערוצי תקשורת בדרך של דיאלוג בונה צמיחה. הקהילה הלומדת תשאף להשיג שלושה יעדים מרכזיים (מטרות על): א. פיתוח הכישורים והיכולות של הפרט הלומד במסגרת הכיתה ההטרוגנית.ב. פיתוח אורח חיים קהילתיים דמוקרטיים הנשענים על מעורבות ושיתוף.ג. פיתוח הזיקה להמשך הקיום היהודי - עם ישראל ותרבותו. בסביבה חברתית הטרוגנית זו תהיינה העשייה והיצירה מושתתות על ערכי כבוד, אמונה, אמון והערכה אישיים והדדים אשר יחד יהוו תנאי וכר פעולה להגשמת שאיפותיו של האדם הלומד - הגשמת המטרות של הקהילה הלומדת. לפיכך תפעל הקהילה הלומדת ע"פ ערכים מנחים אלו ותהא:מכבדת את האדם על מהותו וייחודו ורואה בשוני האנושי מקור לרב-גוניות, הפריה הדדית, שיתוף ויצירתיות שיש בהם כדי להצמיח ולהעצים את איכויות הקהילה הלומדת.מאמינה בזכות האדם להעניק ולקבל תנאים שיאפשרו את פיתוח כישוריו, מיצוי יכולתו, התפתחותו וקידומו אל עבר מימוש מטרותיו.נותנת אמון ביכולת האדם ובכישוריו לבחור את מטרותיו ולהשיגן במיצויינות ובמצוינות.מכירה בזכות האדם להיות שותף לתהליכי הערכה ומשוב, לקבל ולתת משוב על אופן התקדמות בתהליכים השונים אל עבר השגת המטרות תוך התבססות על תיעוד התהליכים ואיסוף נתונים מתמיד.הקהילה הלומדת מחויבת לפעול על-פי הערכים הנ"ל. מטרות הקהילה החברתית הלומדת (משורי פעולה) פיתוח האדם הלומד באמצעות הקניית ידע, מיומנויות וחשיפה לטכנולוגיות מידע עדכניות. הקניית כישורי למידה לשם שיפור יכולת המימוש העצמי ועידוד המצוינות.בסוס דפוסי התנהגות המותאמים לחיים בסביבה חברתית רב-גונית הנשענת על מעורבות ושיתוף תוך הדגשת ייחודיות הפרט בה.פיתוח זיקה להמשכיות הקיום היהודי, חשיפה למסורת והתרבות היהודית ומתן לגיטימציה לשונות האפשרית בגיבוש הזהות היהודית.קידום המטרות והתהליכים בקהילה הלומדת ייעשה באמצעות:דפוסי חקר ולמידה ארגוניים מערכתיים המתבססים על תיעוד תהליכים הכולל: איסוף נתונים, עיבודם, הסקת מסקנות, משוב והערכה ופרסום בערוצי התקשורת של הקהילה הלומדת. פתוח ערוצי תקשורת והזנתם בידע הקשור לתהליכי דיאלוג בונה צמיחה המתרחשים בקהילה הלומדת. אימוץ דפוסי חדשנות ושינוי כחלק מחיים במציאות משתנה.טיפוח סביבה לימודית המבטאת ערכים אסטטיים ורלוונטיות לתכניי הלמידה ולתהליכיה.בסוס תחושת המוגנות תוך הפעלת אמות מידה לביטחון ובטיחות.